Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Van Mourik Tuintafels, gevestigd te Balkbrug, aangegaan.

De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Van Mourik Tuintafels. Bijzondere van de voorwaarden van Van Mourik Tuintafels afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

Van Mourik Tuintafels aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Van Mourik Tuintafels onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

Algemene voorwaarden worden slechts door Van Mourik Tuintafels aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.  

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Van Mourik Tuintafels, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens in drukwerken verstrekt door Van Mourik Tuintafels zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Van Mourik Tuintafels niet.; 

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Van Mourik Tuintafels binden hem niet, voor zover ze door Van Mourik Tuintafels niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.  

Artikel 5 Overeenkomst

De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Van Mourik Tuintafels door zijn schriftelijke bevestiging.

Elke met Van Mourik Tuintafels aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. 
Opdrachtgever zal toestaan dat Van Mourik Tuintafels zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Van Mourik Tuintafels bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 

Artikel 6 Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Van Mourik Tuintafels niet. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen 
ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.  

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 'Betaling'.  

Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Van Mourik Tuintafels.  

Artikel 9 Aanbetaling

Van Mourik Tuintafels is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. 
Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Van Mourik Tuintafels de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.  

Artikel 10 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Van Mourik Tuintafels aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Kosten van retourzending zijn immer voor rekening en risico van de verzender tenzij anders overeengekomen.  

Artikel 11 Leveringstermijnen

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Van Mourik Tuintafels schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Van Mourik Tuintafels zijn de goederen te leveren. Wanneer bestelde of ter reparatie aangeboden goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn 
niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 

Artikel 12 Meer- en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk 
opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. Door Van Mourik Tuintafels te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van Mourik Tuintafels ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Van Mourik Tuintafels buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.  

Artikel 14 Annuleren

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Van Mourik Tuintafels reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Van Mourik Tuintafels als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Van Mourik Tuintafels te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Van Mourik Tuintafels zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 15 Reclame

Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Van Mourik Tuintafels terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Van Mourik Tuintafels wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Van Mourik Tuintafels dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk 
worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Indien reclame naar het oordeel van Van Mourik Tuintafels c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Van Mourik Tuintafels aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Van Mourik Tuintafels zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Van Mourik Tuintafels na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

Voor alle goederen en materialen die Van Mourik Tuintafels niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.   

Artikel 17 Retentierecht

Wanneer Van Mourik Tuintafels goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Van Mourik Tuintafels heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.  

Artikel 18 Aansprakelijkheid

Van Mourik Tuintafels is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
b ] Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
c ] Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; 
d ] Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; 
e ] Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; 
f ]  Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Van Mourik Tuintafels is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Van Mourik Tuintafels of van hen, die door Van Mourik Tuintafels te werk zijn gesteld.

Van Mourik Tuintafels zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 

Artikel 19 Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Van Mourik Tuintafels of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Van Mourik Tuintafels, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Van Mourik Tuintafels, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Van Mourik Tuintafels overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Van Mourik Tuintafels is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.  

Artikel 20 Eigendom voorhoud

Zolang Van Mourik Tuintafels geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Van Mourik Tuintafels.

Van Mourik Tuintafels heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Van Mourik Tuintafels ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Van Mourik Tuintafels eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Van Mourik Tuintafels op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn. 

Artikel 22 Betaling

Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Van Mourik Tuintafels is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

Van Mourik Tuintafels is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een 
minimum van 75,00 Euro. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor 
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Van Mourik Tuintafels zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.  

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op alle door Van Mourik Tuintafels gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in 
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.  

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen 
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vesting plaats van Van Mourik Tuintafels, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

twitterfacebook

WhatsApp Chat WhatsApp Chat